drugi kongres o pcelarstvu i pcelinjim proizvodima

DRUGI KONGRES O PČELARSTVU I PČELINJIM PROIZVODIMA

SA MEDJUNARODNIM UČEŠĆEM, GRADAČAC 2017,

Mjesto održavanja: Gradačački sajam, datum: 24. 08. 2017. godine

 

Drugi Kongres o pčelarstvu i pčelinjim proizvodima sa međunarodnim učešćem održava se za vrijeme 44. tradicionalnog „Sajma sljive“ u Gradačcu. Prvi dan, 24. 08. će biti izloženi naučni i stručni radovi kao i tehničke prezentacije, a drugi dan će biti održan Okrugli stol na temu: "Institucionalno pravni okvir u razvoju pčelarstva".

Nosioci organizacije su: Gradačacki Sajam Gradačac, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Osijeku, Kantonalni pčelarski savez Tuzla, Federalni pčelarski savez Sarajevo, Društvo za nutricionizam i dijetetiku u BiH „Hranom do zdravlja“, Nezavisni biro za razvoj NBR Gradačac i klaster Tipičnih proizvoda Tuzla, „Bee med“ doo Tuzla, Veterinarski zavodi u Bihaću i Tuzli i drugi. Radovi i sažetci će biti tiskani u DRUGOM ZBORNIKU RADOVA O PČELARSTVU I PČELINJIM PROIZVODIMA koji je katalogiziran kod NUB Sarajevo. Mjesto održavanja skupa je Kongresna dvorana Gradačačkog sajma.

Drugi Kongres o pčelarstvu i pčelinjim proizvodima sa međunarodnim učešćem, 44. tradicionalni „Sajma sljive“ u Gradačcu kao i manifestacija „Medena Tuzla“  koja se odrzava 08 i 09. 09. 2017.godine predstavljaju jednu cjelinu.

U ime organizacionog odbora:

·         Hašim Šabanović, Gradačački sajam (BiH),

·         Prof. dr. Midhat Jašić (BiH),

·         Prof. dr. Drago Šubarić Osijek (Hr) i

·         Muradif Kalesić, Tuzla (BiH).

 

 

 

PROGRAM I dan

 

 

AKTIVNOSTI

Prikupljanje i registracija učesnika

10:00 – 11:00

Kontakti sa medijima

10:30 – 11:00

OTVARANJE KONGRESA, OBRAĆANJE DOMAĆINA I GOSTIJU

11:00 – 11:30

UVODNA PREDAVANJA

11:30 – 12:30

1.     EKOLOGIJA I PČELE; Prof dr. Begić Sabit, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli

2.     STANJE I ZDRAVSTVENI PROBLEMI U PČELARSTVU PELAGONISKOG REGIONA R. MAKEDONIJE; Prof. dr. sc. Boris Angelkov, Centar za obuku i primenu, Bitola, Makedonija i dr. Liljana Dojčinovski, Nestle, Bakersfielde, California, USA; borisangelkov@yahoo.com

3.     PATVORENJE MEDA; prof. dr. sc. Drago Šubarić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Hrvatska; drago.subaric@ptfos. hr

4.     ISPITIVANJE INHIBITORNOG DJELOVANJA PROPOLISA NA UZROČNIKA ASKOSFEROZE MEDONOSNE PČELE, Apis Mellifera L; Prof. dr. sc. Behija Dukić, Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 70, 71000 Sarajevo, BIH; Azra Sinanović, dr. vet. med. , USAID/Sweden FARMA II, Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo, BIH; Muamer Mandra, dr. vet. med. , Perutnina Ptuj BH doo, Potkrajska bb, 71370 Breza, BIH; dr. sc. Sanin Tanković, Ured za veterinarstvo BiH, Maršala Tita 9a/II, 71000 Sarajevo, BIH; behija.dukic@vfs.unsa.ba

5.     ULJANA REPICA I PČELE: OBOSTRANI INTERES; dr. sc. Ana Marjanović Jeromela, dr. sc. Željko Milovac, dr. sc. Petar Mitrović, dr. sc. Sreten Terzić, dipl. inž. Filip Franeta. Institut za ratarstvo i povrtlarstvo, Novi Sad, Srbija, ana. jeromela@ifvcns.ns.ac.rs

6.     FORMALNO, NEFORMALNO I INFORMALNO OBRAZOVANJE U PČELARSTVU I PROIZVODNJI PČELINJIH PROIZVODA; Mr sc. Lejla Spiljak Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Univerziteta u Sarajevu, Prof. dr Zlatko Puskadija Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer Osijek, Hrvatska; Prof. dr Midhat Jasic Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, Mr sc. Almir Toroman i Prof. dr Enver Karahmet, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Univerziteta u Sarajevu biber.lejla@gmail.com

Kafa, čaj i druženje, poster prezentacije

12:30 – 13:30

OPĆE TEME

13:30 – 13:50

7.     MED U GASTRONOMIJI MEDITERANA; Goran Raguž dipl. iur. , Chef instruktor u kulinarstvu, Antwerp, Belgium.raguzgoran235@gmail.com

8.     PČELE I MED U SVETIM KNJIGAMA; dr. sc. Mirsad Arnautalić, prof.dr.sc.Elvir Music, Amir Sakić prof. Agencija za certificiranje halal kvalitete Tuzla. arnautalic.m@gmail.com

9.     KORIŠĆENJE MEDA I DRUGIH PČELINJIH PROIZVODA U DOMAĆINSTVU mr.sc.Nadira Duraković,Business-Educa,Centar za edukaciju i poslovno savjetovanje Rasima Terzića,Gradačac nadira_durakovic@yahoo.com  

ZDRAVLJE PČELINJIH ZAJEDNICA

13:50 – 14:30

10.   VETERINARSKI LIJEKOVI U PČELARSTVU; Azra Sinanović dr. vet. med. USAID/Sweden FARMA II, Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo,BIH; Muamer Mandra, dr. vet. med. , Perutnina Ptuj BH doo, Potkrajska bb, 71370 Breza, BIH; Prof. dr. sci. Behija Dukić, Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 70, 71000 Sarajevo, BIH; Prof. dr. Midhat Jašić Tehnološki fakultet Tuzla; Sanel Hodžić, dr. vet. med. , Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, Krečanska 57, 75000 Tuzla, BIH. mail: azra.sinanovic@farmabih.ba

11.   VOĆARSKA PROIZVODNJA I NJEN ODNOS PREMA MEDONOSNOJ PČELI (Apis mellifera); Doc. dr. sc. Besim Salkić Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, Ensar Salkić i Ahmed Salkić studenti agronomije Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Fadil Čandić bach. ing. agron., Ernad Kucalović bach. ing. agron. besimsalkic@hotmail.com

12.   UTJECAJ NEONIKOTINOIDA NA PČELARSTVO; Dr. sc. Meho Majdančić Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, Mr. sc. Began Muhić Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Prof. dr. Meho Bašić Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, meho.majdancic@bih.net.ba  

13.   AMERIČKA GNjILOĆA PČELINJEG LEGLA NA PODRUČJU TK; Sanel Hodžić, dr. vet. med., Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, Muamer Mandra dr. vet. med. , Perutnina Ptuj BH doo, Potkrajska bb, 71370 Breza, BIH; Azra Sinanović USAID/Sweden FARMA II, Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo, BIH; dr. Sci Amir Zenunović, Poljoprivredni zavod Tuzlanskog kantona Zmaja od Bosne 10, 75000 Tuzla. sanel.hodzic@gmail.com

ZAKUSKA I PIĆE, POSTER PREZENTACIJE

14:30 – 15:10

KVALITET I ZDRAVSTVENA SIGURNOST PČELINJIH PROIZVODA

15:10 – 15:40

14.   KONTAMINACIJA MEDA SA CLOSTRODIUM BOTULINUM - POTENCIJALNA OPASNOST ZA ZDRAVLJE LJUDI; Dino Haračić dr. vet. med., Zoetis, Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo, Bosna I Hercegovina; Doc. dr. Sabina Šerić Haračić, Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 70, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina. dino.haracicmd@gmail.com

15.   ODREĐIVANJE KVALITETA MEDA PROIZVEDENOG U BOSNI I HERCEGOVINI (BIH) NA OSNOVU FIZIČKO-HEMIJSKIH PODATAKA; dr. sc. Harun Kurtagić Polojoprivredni zavod Sarajevo, mr sci Erna Skenderović, Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine harun.kurtagic@outlook.com

16.   UTJECAJ DODATKA MEDA I PELUDNIH ZRNA NA FERMENTACIJU I SVOJSTVA JOGURTA; Prof. dr. Milica Vilušić, Doc dr. sc. Tijana Brčina, Ivona Lamešić bachelor ing. prehr. tehnologije , Narcisa Lješnica bachelor ing. prehr. tehnologije, Tehnološki fakultet Univerziteta uTuzli,Univerzitetska br 8. Tuzla, BiH milica.vilusic@untz.ba

APITERAPIJA

15:40 – 16:10

17.   MED U DIJETOTERAPIJSKOM LIJECENJU ANOREKSIJE; Inga Marković spec. struk. nutricionista dijeteticar JZU Bonica Doboj, dr. med Branimir Popović JZU Bolnica Doboj, dr. med. Davor Cvijetic JZU Bolnica Doboj inga.markovic@yahoo.com

18.   MEDONOSNE BILJKE U TRETMANU BOLESTI KRVOŽILNOG SISTEMA; Prof. dr. Muhamed Omerović Filozofski fakultet Tuzla Odsjek pedagogija i psihologija, Prof. dr. Mirsada Zukorlić Uciteljski fakultet Beograd Odjeljenje Novi Pazar, Prof. dr. Haris Šarić Filozofski fakultet Tuzla Odsjek socijalni rad muhamed.omerovic@untz.ba

19.   PČELINJI PROIZVODI U FORMULACIJAMA FARMACEUTSKIH PROIZVODA NJEMAČKIH APOTEKA; mr. ph. Tanja Stojak, Tuzla, BIH; tanjastojak@yahoo.com

ISKUSTVA IZ PČELARSKE PRAKSE

16:10 – 17:30

20.   STANJE I MOGUĆNOSTI PČELARSTVA; pčelar Dušan Cvijanović, Doboj

21.   TRAJNA OSNOVA ZA SAĆE, pčelar Ivan Milićević, Udruga pčelara „Iva“ Posušje ivan.milicevic@posusje. net

22.   PČELARENJE NA MERKANTILNOM I SEMENSKOM SUNCOKRETU-PRAKTIČNA ISKUSTVA I ANALIZE; Živoslav Stojanović dipl. ing, pčelar, Zavod za geotehniku, 24000 Subotica, Segedinski put 86.

23.   ORGANIZOVANA PROIZVODNJA I UPOTREBA MATIČNE MLIJEČI; Ferid Velagic dipl. ing., pčelar-proizvodjač maticne mliječi, 75000, Zlatarska, Tuzla pcelinjaci_velagic@yahoo.com.au

24.   OSNOVE UZGOJA I SELEKCIJE MATICE; Elvir Šehić, uzgajivač matica, Udruženej pčelara Bihać, BiH , Mr. sc. Zlatko Jusufhodzic dr. vet. med. Veterinasrsk Zavod Bihać BiH sehic.elvir@hotmail.com

25.   POVEĆANJE PRINOSA PČELINJIH PROIZVODA DVOMATICNIM PČELARENJEM LR KOŠNICOM; Asmir Duraković dipl. ecc. Udruženej pčelara Gradačac; asmirdure@hotmail.com

26.   NOZEMOZA - NJEN UTICAJ NA PRINOSE PČELINJIH PROIZVODA I PREZIMLJAVANJE PČELA, Ekrem Karahodžić Pčelarstvo Karahodžić. 74264 Jelah, Tešanj; pcelamed@bih.net.ba

27.   HELJDA KAO MEDONOSNA BILJKA; Dejan Lučić dipl. ing. polj. JU SŠC "Jovan Cvijić" Omladinska bb Modriča

DISKUSIJA

17:30 – 18:00

ZAKLJUČCI, DODJELA CERTIFIKATA I ZAVRŠETAK RADA I DANA

18:00 – 18:30

VEČERA

19:30 – 22:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM II Dan

OKRUGLI STOL NA TEMU: "INSTITUCIONALNO PRAVNI OKVIR U RAZVOJU PČELARSTVA"

 

 

AKTIVNOSTI

Prikupljanje i registracija učesnika

9:00 – 10:00

OTVARANJE OKRUGLOG STOLA I UVODNO PREDAVANJE

10:00 – 10:25

1.     INSTITUCIONALNO PRAVNI OKVIR U JAČANJU RAZVOJA PČELARSTVA; Prof. dr. Midhat Jašić Tehnološki fakultet Tuzla, Zlatko Jusufhodžić dr. vet. med. Veterinarski zavod Bihać, Muradif Kalesic   Kantonalni pčelarski savez Tuzla

2.     PČELARSTVO I PRATEĆI FONDOVI PODRŠKE U BOSNI I HERCEGOVINI; Jakub Butković, dipl. ing, šef  i Hamdija Čivić,  Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH Sarajevo, BiH;

STANDARDIZACIJA PČELINJIH PROIZVODA

10:25 – 10:50

3.     PLAN MONITORINGA KVALITETA MEDA NA TRŽIŠTU BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2017; Mr. sc. Dragan Brenjo, Mr. sc. Džemil Hajrić, Ljubica Marić dr.vet.med., Mr. sc. Drago S. Sando, Mr. sc. Nijaz Bajramović, Agencija za sigurnost hrane BiH, Mostar; brenjo@fsa.gov.ba

4.     ZASTUPLJENOST POJEDINIH HEMIJSKIH ELEMENATA U MONOCVJETNIM VRSTAMA MEDA SA PODRUČJA BOSNE I HERCEGOVINE; dr. sc. Sanin Tanković i Vedrana Jelušić dr. vet. med. Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, Sarajevo, dr. sc. Nina Bilandžić, Bruno Čalopek dipl. ing. prehr. tehn. I Marija Sedak dipl. ing. prehr. tehn., Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Hrvatska, Prof. dr. Jasmin Ferizbegović Veterinarska stanica Bukinje, Tuzla, Bosna i Hercegovina sanin.tankovic@vet.gov.ba

POTREBE ZA DONOŠENJEM ZAKONSKE REGULATIVE

10:50 – 11:05

5.     PROPISANI UVJETI ZA PROMET MEDA U BIH I ZA IZVOZ (REGISTRACIJA I ODOBRAVANJE OBJEKATA ZA PROIZVODNJU MEDA I PROIZVODA OD MEDA); Indira Mulalić dr. vet. med., Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Marka Marulića 2, 71000 Sarajevo; indiramulalic@gmail.com

6.     LEGISLATIVA O STANDARDIMA KVALITETE U PČELARSTVU, OZNAČAVANJU PROIZVODA, ZAHTJEVIMA VEZANIM ZA EU I BOSNU I HERCEGOVINU ; Prof. Dr. Mile Blesić Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu,   Jašić Mario  magistar pravaTuzla doktorant na evropskom sveučilišnom studiju doktorske škole  Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

EU REGULATIVA O PČELARSTVU I PČELINJIM PROIZVODIMA

11:05 – 11:20

7.     PRAVNA APROKSIMACIJA ZA SEKTOR PČELARSTVA: OBIM TRANSPOZICIJE INSTITUCIONALNO PRILAGOĐAVANJE I PREGLED STANJA U BOSNI I HERCEGOVINI; mr. sc. Indira Đugum i Azra Sinanović dr. vet. med. USAID/Sweden FARMA II, Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo, BIH; mr. sc. Mario Jašic dipl. iur. Tuzla; indira.dugum@farmabih.ba

PATVORENJE PČELINJIH PROIZVODA I ZAKONSKA REGULATIVA

11:20 – 11:35

8.     ZNAČAJ VOSKA I NJEGOVO PATVORENJE; Mr. sc. Suad Selimović Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, Ensar Salkić i Ahmed Salkić student agronomije Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli; suad@kpktz.ba

APITERAPIJA I NJENA PRIMJENA U OFICIJELNOJ MEDICINI

11:35 – 11:50

9.     APITERAPIJA STANJE I PERSPEKTIVE; dr. med. Nermina Beganović, dr. med. Jasmina Karabegović, Tarik Zolotić i Prof. dr. Midhat Jasic, Studijski program nutricionizma Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli; dr. med. Vidoje Kulić apiterapeut Sombor,Srbija; nermina.beganovic@gmail.com

FINALNA DISKUSIJA I ZAKLJUČCI

11:50 – 12:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTER PREZENTACIJE

 

LEGISLATIVA U PČELARSTVU I PROIZVODNJI PČELINJIH PROIZVODA

 

1.     POSTOJEĆE STANJE LEGISLATIVE FIZIČKO-HEMIJSKIH ANALIZA PČELINJIH PROIZVODA I MOGUĆNOSTI NJIHOVOG POBOLJŠANJA; Doc dr Maida Mulić, Mr sc Nermina Hasanbašić i Mr sc Sadija Smajlović, Zavod za javno Zdravstvo TK,Tuzla BiH. nermina.hasanbasic@yahoo.com

 

OPĆE TEME

 

2.     ONIMI U PCELARSTVU I PCELINJIM PROIZVODIMA, Prof. dr. sc. Amira Turbic Hadzagic  Hadzagic Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, prof. dr. sc. Elvir Music Mevlana University Konya Turkey

 

 

MEDONOSNE BILJKE

 

3.     ULJANA REPICA – MEDONOSNA BILJKA, Mr Igor Đurđić, Tanja Jakišić, Ma Mr Branka Govedarica, Prof. dr. Vesna Milić, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu. i_djurdjic@yahoo.com

 

4.     LIPA KAO MEDONOSNA BILJKA I SVOJSTVA MEDA OD LIPE; mag. phar. Mersudin Halilovic , PZU Apoteke Osfarm Kalesija,BiH mersudin.h@hotmail.com

 

5.     JAGODASTO VOĆE KAO MEDONOSNE BILJKE; Mr. sci Rasim Husić i Emina Mešinović bachelor inžinjer agronomije ZZ "Gračanka" Alije Izetbegovića 17, 75230 Gračanica Prof. dr. sc. Midhat Jašić, Univerzitet u Tuzli, Tehnološki fakultet,Univerzitetska br. 8, 75000 Tuzla, BiH i Alisa Frkić bachelor inžinjer agronomije Net Green d. o. o. Branilaca Bosne b. b. , 75300 Lukavac

 

KVALITET I ZDRAVSTVENA SIGURNOST PČELINJIH PROIZVODA

 

6.     MELIAOPALINOLOŠKA ANALIZA UNIFLORNIH I MULTIFLORNIH MEDOVA UNSKO-SANSKOG KANTONA. Doc dr. sc. Melisa Oraščanin, prof. dr. Vildana Alibabić, Mr. sc. Edina Šertović, Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću i prof. dr. Ibrahim Mujić Veleučilište u Rijeci, Poljoprivredni odjel Poreč. E mail: melissa.bajramovic@gmail.com

 

7.     OSNOVNI KEMIJSKI SASTAV POLENA S PODRUČJA TUZLANSKOG KANTONA OVISNO O PERIODU PRIKUPLJANJA; dr. sc. Damir Aličić i Prof. dr. Midhat Jašić Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75 000 Tuzla, Prof. dr. Đurđica Ačkar i Prof. dr. Drago Šubarić, Sveučilište u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Kuhačeva 20, 31 000 Osijek, Hrvatska, dackar@ptfos.hr

 

8.     PROCJENA UTJECAJA PROCESA FERMENTACIJE S IMOBILIZIRANIM STANICAMA
KVASCA NA AROMA PROFIL I SENZORSKU KVALITETU RAKIJE OD MEDA
; prof. dr. sc.

Miličević Borislav, prof. dr. sc. Ačkar Đurdjica, prof. dr. sc. Babić Jurislav, doc. dr. sc. Jozinović Antun, dr. sc. Miličević Radoslav, dipl. ing. Emil Petošić, prof. dr. sc. Šubarić Drago, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Hrvatska , e mail: ajozinovic@ptfos.hr

 

9.     ZAHTJEVI POTROŠAČA PREMA PRODAJNOJ AMBALAŽI MEDA; doc. dr. sc. Benjamin Muhamedbegović Agencija za razvoj visokog obrazovanja Banja Luka BiH, dr. sc. Asmir Budimlić Veterinarski zavod Bihać i Doc dr. sc. Melisa Oraščanin Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću benjamin69m@yahoo.com

 

10.   ODREĐIVANJE ŠEĆERA, MASNIH KISELINA, SADRŽAJ UKUPNIH FENOLA I FLAVONOIDA U SLOVENSKOJ MATIČNOJ MLIJEČI, Doc dr. sc. Maša Islamčević Razboršek , Mr sc. Milena Ivanović , Klavdija Plohl, Saška Lipovšek, Univerzitet Mariboru Slovenija masa.islamcevic@um.si

 

11.   ENZIMSKE AKTIVNOSTI U MEDU Benjamin Čaušević bach. ing. i Beniamir Haudric dr. vet. med. Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, Fra Ivana Jukića br. 2 ,72000 Zenica,BiH, Prof. dr. sc. Midhat Jašić i Prof. dr. sc. Meho Bašić Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,Univerzitetska br. 8, 75000 Tuzla,BiH benjamin.causevic@LIVE.COM

 

12.   HIGIJENSKI UVJETI EKSTRAKCIJE, SKLADISNOG PAKIRANJA I DISTRIBUCIJE SVJEZEG MEDA; Muharemagic Amina dip. ecc. Beemed Tuzla, Prof. dr. Midhat Jasic Univerzitet u Tuzli, Tehnološki fakultet,Univerzitetska br. 8, 75000 Tuzla,BiH,  Asmir Budimlić i Arijana Spahić Bajrić Veterinarski zavod Bihać,  beemeddoo@gmail.com

 

13.     ODREĐIVANJE KONCENTRACIJE TEŠKIH METALA Cu I Zn U   UZORCIMA MEDA POMOĆU AAS-a;   Prof dr Huska Jukić, Prof dr Ekrem Pehlić, Prof dr Jasmin Toromanović i Dr. sci. Asmir Aldžić Univerzitet u Bihaću, Fakultet zdravstvenih studija, Bosna i Hercegovina huskaj037@gmail.com

 

 

APITERAPIJA

 

14.   PČELINJI PROIZVODI KAO SUPLEMENTI U SPORTU; Amir Avdagić, dipl. kriminalist i pravnik Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine; prof. dr. Midhat Jašić Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli BiH; Ismar Salčinović, magistar sporta acrim@bih.net.ba

 

15.   SINDROM IRITABILNOG CRIJEVA I MED JE LI I KADA KONZUMACIJA MEDA OPRAVDANA?, Prof. dr. Ines Banjari Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek,Hrvatska, dipl ing Alma Suljić Kantonalna bolnica Bihać, Prof. dr. Jelena Balkić Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek,
Hrvatsk
ines.banjari@ptfos.hr

 

16.   MEALT KAO APITERAPIJSKO SREDSTVO U LIJEČENJU RESPIRATORNIH INFEKCIJA;  Alenka Brozina,„Dom zdravlja PGŽ“,  Rijeka 51000, Hrvatska

 

17.   ODNOS HEMIJSKE STRUKTURE I BIOLOŠKE AKTIVNOSTI KOMPONENATA PČELINJEG OTROVA; Doc dr. Miralem Smajić, Prof. dr. Midhat Jašić Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli , Mag phar. Lejla Mutapčić student doktorskog studija Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli; smajic.m@hotmail.com

 

18.   HEMIJA, ESKTRAKCIJA I PRIMJENA PČELINJEG OTROVA;  Dr Sc Marizela Šabanović, Prof. dr.Midhat Jasic Mag. phar. Lejla Mutapčić i mag phar Ajsa Amidzic Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Tuzli marizela_sabanovic@yahoo.com

 

19.   FARMAKOLOŠKI ASPEKT HEMIJSKIH KOMPONENATA U PROPOLISU; mag. phar. Azra Avdić Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Tuzli, BiH, dr. stom.   Kurtic Nedim JZU DZ Lukavac, prof. dr. Midhat Jašić Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Tuzli; e mail: azraavdic11@yahoo.com

 

20.   FARMACEUTSKE FORME MATIČNE MLIJEČI (ROYAL JELLY ); Azra Hadžimujić dipl. ing. Farmamed Travnik, Senada Hodžić student Farmacutski fakultet Univerziteta u Tuzli, dr. med. Nejra Hodžić Dom zdravlja Maglaj, mag. phar. Emilija Spaseska Aleksovska Zada pharmacutical Tuzla, prof. dr. Midhat Jašić Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli.

 

21.   PRIMJENA PČELINJIH PROIZVODA U KOZMETICI; dr. Hava Mahmutović, dip. ing Nezir Hodžić i dip. ing Emina Hodzic, Udruženje Bosper Tuzla hava.mahmutovic@bosper.ba

 

 


Objavljeno 02 May 2017

PCELARSTVOI PCELINJIPROIZVODIU BIHAĆU ODRAŽANA ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA BEE PROMOTED – PROMOCIJA PČELARSTVA

Jučer, 19.12.2016. godine je u Bihaću održana Završna konferencija projekta Bee Promoted – promocija pčelarstva kojeg je finansirala Europska unija u sklopu IPA prekograničnog programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina 2007-2013 ukupne vrijednosti 649.509,62 EUR. Riječ je o projektu čiji je cilj unapređenje institucionalne podrške pčelarskom poduzetništvu pri podizanju kvalitete i obima proizvodnje, te plasmana meda i drugih pčelinjih proizvoda na tržište. Nosioc projekta u Republici Hrvatskoj su bili Prehrambeno- biotehnološki fakultet - Centar Zadar, sa hrvatske strane, dok je to sa bosanskohercegovačke strane Veterinarski zavod Bihać.Partneri na projektu su Zadarska županija, Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona te udruge pčelara „Dalmatinka“ iz Zadra i „IVA“ iz Posušja.

U toku projekta koji je trajao ukupno 24 mjeseca postignuta je promocija pčelinjih proizvoda na tržištu i kroz umrežavanje pčelara s područja Unsko-sanskog kantona, Posušja i Zadra kreiran je temelj za saradnju, razmjenu znanja i iskustava i zajedničkog djelovanja u cilju poboljšanja ove grane poljoprivrede. Uspostavljena je vrijedna infrastruktura za pružanje novih usluga među kojima su dva Laboratorija za kontrolu kvalitete meda u Bihaću i Zadru, uspostavljen je Centar za selekcijski uzgoj i oplodnju matice u Bihaću, te oplodne stanice u Zadru i Posušju. Kao važan treći rezultat urađena je Studija okolišnih i bioloških uvjeta za razvoj optimalnih uzgojnih područja matice sive pčele, koja je publicirana i promovirana prilikom današnje Konferencije. Četvrti rezultat projekta su održane radionice za pčelare koje su omogućile razmjenu iskustva, novih trendova u pčelarstvu, ali i preporuke za poboljšanje.

Projekat je definirao program aktivnosti u naredne 3 godine i kao najzanačajniji faktor nave edena je nužnost stvaranja ambijenta u prostoru jačanjem institucionalno pravnog okavira djelovanja pčelarstva kao privredne djelatnosti.Uspostavom i imlementacijom institucionalno-pravnog okvira u pčelarstvu postigla bi se  bolja oraganizacija i djelovanje različitih pčelarskih udruženja, poboljšalo bi se mobilno pčelarenje, definirale pčelinje ispaše, smanjili rizici trovanja pčelama pesticidima i znatno umanjilo patvorenje pčelinjih proizvoda naročito meda, voska i matične mliječ. Istaknuto  je da bi pčelarstvo odveli od hobističkog zanimanja do  porofesionalizma potrebno je unaprijediti procese i metode samog uzgoja pčela i proizvodnje pčelinjih proizvoda što bi dovelo do veće proizvodnje pčelinjih proizvoda. Također je zaključeno da povećanjem obima mobilnog pčelarstva se može znatno uticati na pozitivne efekte.  Isto   tako je važno da se pčelari educiraju i  šire paletu pčelinjih proizvoda sa dodanim vrijednostima i na taj način povećaju ekonomsku isplativost bavljenja ovom djelatnošću. Posebno je istaknut značaj kvalitete matice, te da je upravo uloga Centra za selekcijski uzgoj i reprodukciju matice da se kvalitetnijom maticom postignu bolji rezultati i veće količine kada je u pitanju proizvodnja meda i ostalih pčelinjih proizvoda. Zbog toga je važna podrška svih pčelara kako bi ovaj Centar u potpunosti profunkcionisao.


Istaknut  nedostatak strateških odrednica naše države prema proizvodnji i izvozu meda, te kako je za cjelokupni sektor potrebno uređenje legislative. U tom pravcu je potrebno zajednički djelovati te je od posebne važnosti udruženo i koordinirano djelovanje pčelarskih udruga i zajednički nastupi i rad na promociji proizvoda koji dosadašnjim analizima pokazuju veoma visoku kvalitetu.

Obzirom da je na današnjoj Konferenciji promovirana Studija koja se sastoji iz 4 publikacije. Sa studijom i 3 anekasa (aneks o matici, zatim o kvalitetu u pčelarstvu i  aneks o proizvodima sa dodanom vrijednosti) je  kreirala  osnovu koja s naučnog stanovišta, prvi put, daje kompletan presjek činjenica o situaciji u pčelarstvu, ali i prioritetnih aktivnosti  kako unaprijediti pristup i postići bolje rezultate. Edicija od 4 publikacije  ( jedan Zbornik i 3 monografije male knjige) iz područja pčelarstva i pčelinjih proizvoda. Možete ih pruzeti klikom na:

1. UZGOJ_I_SELEKCIJA_MATICA_SIVE_PČELE_PRELOM_FINAL.pdf

2.PCELINJI_PROIZVODI_SA_ODANOM_VRIJEDNOSTI__prelom.pdf

3.STANDARDIZACIJA_I_ŠEME_KVALITETE_PČELINJIH_PROIZVODA.pdf

4.Zbornik_radova_i_sažetaka_sa_kongresa_o_pčelarstvu_i_pčelinjim_proizvodima.pdf


------------------------------------------------------------------------------------------------

Predavanja Prof dr Midhat Jasic na Univerzitetu u Mariboru

1. Sazetak mozete pruzeti klikom na TRADITIONAL_FOOD_PRODUCTS_AND_HEALTH.doc

2.Prezentaciju mozete pruzeti klikom na 

Health_related_traditional_foods_in_B&H_k.ppt

KONGRES O PČELARSTVU I PČELINJIM PROIZVODIMA

Najavljujemo Kongres o pčelarstvu i pčelinjim proizvodima . Organizatori:
·         Tehnološki i Farmaceutski fakultet u Tuzli 
·         NBR, Nezavisni biro za Razvoj, Gradačac
·         Preherambeno-tehnološki fakultet Osijek
·         Veterinarski zavod Bihać
·         Udruženenje „ Hranom do zdravlja“ Tuzla
·         Kantonalni pčelarski savez Tuzla
·         Pčelarske udruge TK i  iz F BIH
Skup  ce se odrzati  dana 15. Juli 2016 petak,  sa početkom u 10 sati,  amfiteatar  Tehnološkog fakulteta Tuzla.Program se moze preuzeti klikom na PROGRAM__prvog_kongresa_o_pčelinjim_proizvodima_konacni_slanje.doc
 
Ako neko želi sazetak se moze prijaviti jos do utorka, a cijeli radovi se mgu poslati do 7. Sve informacije o odrzavanj će biti na stranici www.transferznanja.com  Nema kotizacije  a ulaz je uz prethodnu prijavu.
Zbornik radova i sažetaka možete pruzeti klikom na

TEME I PREDAVANJA PO  PANELIMA
 

1.     PLENARANA PREDAVANJA

 

1. Prof dr Kadrija Hodzic, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli : STANJE PROIZVODNJE I POTROŠNJE PČELNJIH PROIZVODA U BIH.  Sažetak mozete preuzeti klikom na:

1._PROIZVODNJA_I_POTROŠNJA_MEDA_U_BOSNI_I_HERCEGOVINI.doc

2. Prof.dr.sc Zlatko Puškadija  Poljoprivredni fakultet fakultet Sveučilišta J.J.Strossmayer u Osijeku TEHNOLOŠKI  IZAZOVI SUVREMENOG   PČELARENJA - KLIMATSKE PROMJENE. Sažetak mozete preuzeti klikom na:2.TEHNOLOŠKI__IZAZOVI_SUVREMENOG___PČELARENJA_-_KLIMATSKE_PROMJENE.doc


3. Prof.dr.sc. Drago Šubarić Prehrambeno-Tehnološki fakultet Sveučilišta J.J.Strossmayer u Osijeku: KVALITET I PATVORENJE MEDA. Sažetak mozete preuzeti klikom na:

 2._KVALITETA_I_PATVORENJE_MEDA.doc [4. Prof.dr.sc. Midhat Jašić MOGUĆNOSTI I POTREBE ZA STANDARDIZACIJOM PČELINJIH PROIZVODA

MOGUĆNOSTI_I_POTREBE_ZA_STANDARDIZACIJOM_PČELINJIH_PROIZVODA.doc  

a prezentaciju klikom na:

MOGUĆNOSTI_I_POTREBE_ZA_STANDARDIZACIJOM_PČELINJIH_PROIZVODA.ppt

 

 

2.     PČELARSTVO

 

1. Mr. sc. Zlatko Jusufhodzic dr vet. med.; Dr sc Asmir Budimlić; Mr. sc. Ermina Nogić , dr vet. med.  i Arijana Spahić Bajrić Veterinarski Zavod  Bihać : UPRAVLJANJE KVALITETOM U PČELNJIM ZAJEDNICAMA. Sažetak mozete preuzeti klikom na:

5.UPRAVLJANJE_KVALITETOM_PČELINJIH_ZAJEDNICA.doc

 

2. Mr.sc. Meho Majdančić Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,  Nedzad Karić  Poljoprivredno-prehrambeni   fakultet Univerziteta u  sarajevu, Midhat Jašić, Meho Bašić, Besim Salkic Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli: KONTROLA PRIMJENE PESTICIDA I NJIHOV UTICAJ NA PČELARENJE. Sažetak mozete preuzeti klikom na:

10.KONTROLA_PRIMJENE_PESTICIDA_I_NJIHOV_UTICAJ_NA_PČELARENJE.doc

 

3.  Mr sc  Goran Horvat, Elektrotehnički fakultet  Sveučilišta J.J.Strossmayer u Osijeku, Stela Jokić,  Drago Šubarić Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta J.J.Strossmayer u Osijeku :PRIMJENA SMS VAGA U MODERNOM PČELARENJU. Sažetak mozete preuzeti klikom na:

8._PRIMJENA_SMS_VAGA_U_MODERNOM_PČELARENJU.doc

 

4. Mr sc  Goran Horvat, Elektrotehnički fakultet  Sveučilišta J.J.Strossmayer u Osijeku, Stela Jokić,  Drago Šubarić Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta J.J.Strossmayer u Osijeku : EKSTARKCIJA PČELNJEG OTROVA. Sažetak mozete preuzeti klikom na:

9._EKSTARKCIJA_PČELNJEG_OTROVA.doc

5. dr.sc.  Noćajević Sead, prof dr  Midhat Jasic, Husejn Keran, Sabina Begić Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,  Miros Stošić Poljoprivredni fakultet fakultet Sveučilišta J.J.Strossmayer u Osijeku 

ZNAČAJ_PČELA_U_OPRAŠIVANJU_DRVENASTIH_I_GRMASTIH__VOĆNIH_KULTURA.doc  

a prezetaciju pruzimate klikom na :

ZNAČAJ_PČELA_U_OPRAŠIVANJU_DRVENASTIH_I_GRMASTIH_VOĆNIH_KULTURA.ppt

3.     ANALIZE  PČELINJIH PROIZVODA

 

1. Mr sc Damir Alićić Univerzitet u Tuzli, Tehnološki fakultet, Univerzitetska Tuzla, Drago Šubarić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Hrvoje Krajina dr vet. med., Dr sc Krunoslav Aladić dr vet. med.Hrvatski veterinarski institut, Veterinarski zavod Vinkovci, Vinkovci : PRIMJENA MIKROSKOPIJE U ODREĐIVANJU BOTANIČKOG PORIJEKLA MEDA. Sažetak mozete preuzeti klikom na:

3._PRIMJENA_MIKROSKOPIJE_U_ODREĐIVANJU_BOTANIČKOG_PORIJEKLA__MEDA.doc

 

2. Doc dr sc Mulić Maida, Mr sc Nermina Hasanbašić,  Mr sc Sadija Smajlovic, Kantonalni zavod za zdravstvenu zaštitu: FIZIČKO-HEMIJSKE ANALIZE MEDA. Sažetak mozete preuzeti klikom na:

 FIZIČKO-HEMIJSKE_ANALIZE_MEDA.doc

 

4.     APITERAPIJA, HEMIJA I PRIMJENA PČELINJIH PROIZVODA

 

1.Prof dr Suzana Pavlješević: PRIMJENA MEDA U TRETMANU BOLSTI OKA. Sažetak mozete preuzeti klikom na:

 

2.Mr. phar. farmacije Emilija Spasevska-Aleksovska, ZADA pharmacutical Tuzla: ZNAČAJNIJE NEKTARNE I POLENSKE BILJKE I NJIHOVA FARMACEUTSKA PRIMJENA. Sažetak mozete preuzeti klikom na:

4.ZNAČAJNIJE_NEKTARNE_I_POLENSKE_BILJKE_I_NJIHOVA__FARMACEUTSKA_PRIMJENA.doc  

3.Dr sc Harun Kurtagic, Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo: POLIFENOLI I FLAVONOIDI U MEDU. Sažetak mozete preuzeti klikom na:      14.POLIFENOLI_I_FLAVONOIDI_U_MEDU.doc

 

4.Goran Raguz gastronom:TRADICIONALNA I NOVA UPOTREBA MEDA U GASTRONOMIJI Sažetak mozete preuzeti klikom na:

TRADICIONALNA_I_NOVA_UPOTREBA_MEDA_U_GASTRONOMIJI_1.doc

5.Prof.dr.sc. Midhat Jašić,  Prof.dr.sc. Amra Odobasic,  Prof.dr.sc. Drago Šubarić, Mr.sc. Damir Aličić : HEMIJSKI SASTAV I PRIMJENA POLENA. Sažetak mozete preuzeti klikom na:

15.HEMIJSKI_SASTAV_I_PRIMJENA_POLENA.doc

prezentacija klikom na

HEMIJSKI_SASTAV_I_PRIMJENA_POLENA_pp.ppt

6. Amela Jašić dipl ing, Prof.dr.sc. Midhat Jašić,  Prof.dr.sc. Drago Šubarić,  Prof.dr.sc. Amra Odobašić Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli:   HEMIJSKI SASTAV I PRIMJENA PROPOLISA. Sažetak mozete preuzeti klikom na: 16.KEMIJSKI_SASTAV_I_PRIMJENA_PROPOLISA.doc7. Doc dr Amra Bratovčić, Midhat Jašić, Prof.dr.sc. Amra Odobašić, Doc dr Indira Šestan Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli: HEMIJSKI SASTAV I PRIMJENA   VOSKA. Sažetak mozete preuzeti klikom na:

 17.FIZIKALNO-HEMIJSKA_SVOJSTVA_I_PRIMJENA_PČELINJEG__VOSKA_k.doc   

 

8. Azra Hadzimujic dipl.ing, i Saira Medanhodzic-Vuk Pharmamed d.o.o. Dolac na Lašvi bb,72270 Travnik, Midhat Jašić  Farmaceutski fakultet Univerzitet u Tuzli , Drago Šubarić, Prehrambeno-Tehnološki fakultet Osijek,

 Nejra Hodzic Dom Zdravlja Maglaj,  Ilijasa Smajlagića 74 250 Maglaj : HEMIJSKI SASTAV I PRIMJENA I MATIČNE MLIJEČI. Sažetak mozete preuzeti klikom na: 18.HEMIJSKI_SASTAV_I_PRIMJENA_MATIČNE_MLIJEČI.doc

   

9. Mag.phar.Lejla Mutapčić, Prof.dr.sc. Drago Šubarić, Prof.dr.sc.  Midhat Jašić: HEMIJSKI SASTAV I FARMACEUTSKA PRIMJENA PČELINJEG OTROVA. Sažetak mozete preuzeti klikom na:  19._HEMIJSKI__SASTAV_I_FARMACEUTSKA_PRIMJENA_PČELINJEG_OTROVA.doc

 

10. Amina Muharemagic dipl.ecc Bee med  Tuzla. dipl ing Belma Mustedanagic Tehnološki fakultet Tuzla : PROIZVODI NA BAZI MEDA SA DODANOM VRIJEDNOSTI. Sažetak mozete preuzeti klikom na:

PROIZVODI_NA_BAZI_MEDA_SA_DODANOM_VRIJEDNOSTI.doc  

 prezentacija :

NEKI_PROIZVODI_NA_BAZI_MEDA_SA_DODANOM_VRIJEDNOSTI.ppt

 

4.     KVALITET U PČELARSTVU I PROIZVODNJI PČELINJIH PROIZVODA

 

 

1. Prof.dr.sc. Drago Šubarić Prehrambeno-Tehnološki fakultet Sveučilišta J.J.Strossmayer u Osijeku  i Prof.dr.sc.  Midhat Jašić Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli : ZAŠTITA IZVORNOSTI I ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA MEDA I OSTALIH PČELNJIH. Sažetak mozete preuzeti klikom na: PROIZVODAZAŠTITA_IZVORNOSTI_I_ZEMLJOPISNOG_PODRIJETLA_MEDA_I__OSTALIH_PČELNJIH_PROIZVODA_(1).doc

 

2. Dr vet med Azra Ličina Sinanović, Organsk kontrola hrane OK Sarajevo: UVJETI PROIZVODNJE ORGANSKIH PČELINJIH PROIZVODA. Sažetak mozete preuzeti klikom na:

6.UVJETI_PROIZVODNJE_ORGANSKIH_PČELINJIH_PROIZVODA_-_SAŽETAK_sa_prevodom.doc  

3. Amir Sakic prof, dr sc Mirsad Arnautović, Mr sc Damir Alihodzic, Agencija za certificiranje Halal Kvalitete Tuzla: HALAL PČELINJI PROIZVODI . Sažetak mozete preuzeti klikom na: 7._HALAL_PČELINJI_PROIZVODI.doc

 

4. Dr sc Marizela Sabanovic Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli: UVJETI IZVOZA MEDA U EU. Sažetak mozete preuzeti klikom na: 11.UVJETI_UVOZA_I_IZVOZA_PČELINJIH_PROIZVODA_U_BOSNI_I_HERCEGOVINI.doc

 

5. Doc.Dr sc Benjamin Muhamedbegović, Dr sc Asmir Budimlić: PAKIRANJE PČELINJIH PROIZVODA. Sažetak mozete preuzeti klikom na: 22.PAKIRANJE_PČELINJIH_PROIZVODA.doc

 
   

 

 

PREGLED UČESNIKA

PREDAVAČI  I AUTORI RADOVA

 

 1. Prof.dr.sc. Kadrija Hodžić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli

 2. Prof.dr.sc. Zlatko Puškadija, Poljoprivredni fakultet u Osijeku Zavod za lovstvo, ribarstvo i pčelarstvo,Osijek, Cro

 3. Prof.dr.sc. Drago Šubarić, Prehrambeno-Tehnološki fakultet Sveučilišta J.J.Strossmayer u Osijeku

 4. dr.sc. Antun Jozinović, Prehrambeno-Tehnološki fakultet Sveučilišta J.J.Strossmayer u Osijeku

 5. Prof.dr.sc. Jurislav Babić, Prehrambeno-Tehnološki fakultet Sveučilišta J.J.Strossmayer u Osijeku

 6. Prof.dr.sc. Đurđica Ačkar, Prehrambeno-Tehnološki fakultet Sveučilišta J.J.Strossmayer u Osijeku

 7. Prehrambeno-Tehnološki fakultet Sveučilišta J.J.Strossmayer u Osijeku

 8. Prof.dr.sc. Midhat Jašić, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, studijski program nutricionizam

 9. Doc dr Marizela Šabanović, Tehnološki i Farmaceutski fakultet u Tuzli, Univerzitet u Tuzli, Univerzitetska 8, Tuzla, BiH

 10. Nermin Klopić, dipl ecc.Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za carine, CI Tuzla, Bosanska poljana bb, Tuzla, BiH

 11. dr sc Edisa Trumic,  Ministarstvo zdravlja Federacije BiH, Titova 9, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 12. mr sc Damir Aličić Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli

 13. mr sc Zlatko Jusufhodžić, Veterinarski zavod Unsko-sanskog kantona, Omera Novljanina bb, 77000 Bihać, Bosna i Hercegovina

 14. dr sc Asmir Budimlić, Veterinarski zavod Unsko-sanskog kantona, Omera Novljanina bb, 77000 Bihać, Bosna i Hercegovina

 15. mr sc Ermina Nogić, Veterinarski zavod Unsko-sanskog kantona, Omera Novljanina bb, 77000 Bihać, Bosna i Hercegovina

 16. mr sc Arijana Spahić Bajrić Veterinarski zavod Unsko-sanskog kantona, Omera Novljanina bb, 77000 Bihać, Bosna i Hercegovina

 17. mr sc Meho Majdančić, Tehnološki fakultet univerziteta u Tuzli, Studijski program Agronomije

 18. Prof.dr.sc. Nedzad Karić , Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu

 19. Prof.dr.sc. Meho Bašić, Tehnološki fakultet univerziteta u Tuzli, Studijski program Agronomije

 20. doc.dr.sc. Besim Salkic,Tehnološki fakultet univerziteta u Tuzli, Studijski program Agronomije

 21. mr sc Goran Horvat, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek,

 22. doc.dr.sc. Jokić Stela, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek, Hrvatska

 23. Dr sc Sead Noćajević, Tehnološki fakultet univerziteta u Tuzli, Studijski program Agronomije

 24. doc dr Miro Stošić, Poljoprivredni fakultet  u Osijeku Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku

 25. prof dr Husein Keran, Tehnološki fakultet univerziteta u Tuzli, Studijski program Agronomije

 26. doc dr Sabina Begić, Tehnološki fakultet univerziteta u Tuzli, Studijski program Agronomije

 27. prof dr Hrvoje Krajina, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 20, HR-31000 Osijek, Republika Hrvatska

 28. dr sc Krunoslav Aladić, Hrvatski veterinarski institut, Veterinarski zavod Vinkovci, Laboratorij za analitičku kemiju i rezidue, Josipa Kozarca 24, 32100 Vinkovci, Republika Hrvatska

 29. mr sc Emir Imamović, Univerzitet u Tuzli, Tehnološki fakultet, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

 30. Doc. dr. sc. Mulić Maida, Kantonalni zavod za javno zdravstvo Tuzla

 31. Mr sc Nermina Hasanbašić, Kantonalni zavod za javno zdravstvo Tuzla

 32. Mr sc Sadija Smajlovic, Kantonalni zavod za javno zdravstvo Tuzla

 33. Prof  Dr sc Pavljašević-Nikolić Suzana,   Poliklinika za očne bolesti JZNU Dom zdravlja Tuzla, Bosna i Hercegovina

 34. dr sc Redžepagić-Dervišević Edita, Očna klinika UKC Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 35. Mag farm. spec far.tehnol. Emilija Spaseska Aleksovska, ZADA pharmaceuticals Lukavac

 36. Dr sc Radoslav Milićević,  Slavonska požega   Hrvatska   

 37. Dr sc Harun Kurtagić Federalni zavod za poljoprivredu, Butmirska cesta 40, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 38. Goran Raguž, gastronom, Head Chef, Antwerp, Belgium

 39. Amra Odobašić, Univerzitet u Tuzli, Tehnološki fakultet, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, BiH

 40. Benjamin Muhamedbegović, Univerzitet u Tuzli, Tehnološki fakultet, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, BiH

 41. Dr Muamer Mandra, Perutnina  Breza

 42. Ing Amela Jašić,  Tehnološki fakultet Tuzla, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

 43. Dr vet. Med.Azra Sinanović,  Organska kontrola doo (OK), Dzemala Bijedića 2, 71000 Sarajevo

 44. Amir Sakić, prof.  Agencija za certificiranje halal kvalitete Turalibegova 73, Tuzla, Bosna i Hercegovina

 45. Mr sc Mirsad Arnautalić, Agencija za certificiranje halal kvalitete Turalibegova 73, Tuzla, Bosna i Hercegovina

 46. Mr sc Damir Alihodžić Agencija za certificiranje halal kvalitete Turalibegova 73, Tuzla, Bosna i Hercegovina

 47. Mr farm.Dijana Simikić, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, studijski program nutricionizam

 48. Dipl . ing. Alma Suljić ,Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, studijski program nutricionizam

 

 

 1. ORGANIZACIONI ODBOR KONGRESA

1.         Jašić Midhat, Tuzla,BiH

3.         Drago Šubarić, Osijek, Hrvatska;

4.         Amra Odobašić, Tuzla, BiH;

5.         Zlata Mujagić, Tuzla, BiH;

6.         Meho Bašić, Tuzla BiH,

7.         Ekrem Milic, Sarajevo  , BH pčelarstvo  Sarajevo

8.         Samir Omerovic, Kantonalni pčelarski savez Sarajevo  BiH

9.         Emilija Spaseska- Alesovska, Skopje, Makedonija;

10.       Damir Alihodžić, Tuzla, BiH;

11.       Enver Sarvan; NBR -nezavisni biro za razvoj  Modriča

12.       Nada Dugić,NBR-nezavisni biro za razvoj  Modriča

13.       Bijedić Mahmut Kantonalni pčelarski savez Tuzla

14.       Alem Hodzic, novnar  BH pčelarstvo  Sarajevo

15.       Zlatko Jusufhodžić, Bihać, BiH; 

16.       Ismet Hasanović, Kantonalni pčelarski savez Tuzla

17.       Asmir Duraković, Gradačac, BiH,

18.       Fehro Mustabašić , Tuzla, BiH,

19.       Amir Sakić,prof., Tuzla, BiH,

 

Lejla Biber Poljoprivredni fakultet Sarajevo

 1. PCELARA KOJI SU NAJAVILI DOLAZAK

 1. Taletovic Kemal,  

 2. Taletović Amra

 3. Raif Kijametovic,

 4. Samir Kijametovic,

 5. Aziz Kijametovic ,

 6. Alisa Brcaninovic i

 7. Meliha Kijametovic

 8. Kemal Klopic 

 9. Djaković Sadzida

 10. Djaković Sadzida

 11. Mirsad Becirovic

 12. Mirza Nurkić, dipl.oec.

 13. Muamer Terzic

 14. Mustafa Terzic

Vinkovci:

 

 1. Stanko Čuljak
 2. Blaženka Čuljak
 3. Željko Tomić
 4. Zdenka Tomić

 

Gradačac:

 1. Asmir Duraković

 2. Salko Repeša

 3. Enver M.Halilović

 4. Mevludin Mešić

Brčko:

 1. Velimir Živanović

 2. Nikola Kerezović

 3. Samid Karalić

Bihać

 1. Elvir Šehić

Posušje

 1. Milićević Ivan

 

Kantonalni pčelarski savez Tuzla

 1. Smajić  Pašan
 2. Malkočević  Ševal
 3. Skokić  Sadija
 4. Hasanović  Ismet
 5. Mulabdić  Hamdo
 6. Zehić  Alija
 7. Šljivić  Mehmed
 8. Eminagić  Fuad
 9. Šabić  Hasan
 10. Ibričić  Zijad
 11. Sekulić  Danilo
 12. Vehabović  Esad
 13. Hadžić  Hasan
 14. Salihović  Hasan
 15. Brkić  Sulejman
 16. Kasumović  Mehmed
 17. Suljkanović  Zejnil
 18. Salković  Safet
 19. Salković  Faruk
 20. Salković  Haris
 21. Horić  Irfan
 22. Čavalić  Dževad
 23. Halilović  Emina
 24. Halilović  Mustafa
 25. Mulabdić  Alma
 26. Subašić  Junuz
 27. Salković  Denis
 28. Pejić  Mato
 29. Bećirović  Mubera
 30. Tursić Azem-Modriča
 31. Hodžić Sanel-Ministarstvo poljoprivrede,šumarstava...TK
 32. Sirćo Nusret-Olovo
 33. Smajić Hasan-Olovo
 34. Mijić Drago-Orašje
 35. Smajić Hazim,
 36. Smajić Avdo
 37. Hrustić Murat
 38. Morankić Emir,
 39. Vikalo Esad
 40. Mehmedović Mehmed


         
Objavljeno 24 Jun 2016

KURS TIPIČNI PROIZVODI U KLASTERUTREĆI KURS TIPIČNI  PROIZVODI U KLASTERU

 

Naziv kursa:  KVALITET, KONTROLA I MONITORING TIPIČNIH TRADICIOALNIH PROIZVODA UNUTAR KLASTERA

Mjesto održavanja kursa je  Tehnološki fakultet Tuzla,  Sala  za sjednice I Kat; Vrijeme održavanja:  18.05.   2016.   od 0 9 30 :00 do 14:00 sati

Kurs se održava u okviru projekta: “PARTNERSTVO ZA EFEKTIVNU IMPLEMENTACIJU LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA U SJEVEROISTOČNOJ BOSNI I HERCEGOVINI“. Projekat traje 26 mjeseci, finansira Evropska unija, u okviru IPA 2011 – Podrška lokalnom ekonomskom razvoju u BiH. Projekat provodi Udruženje NEZAVISNI BIRO ZA RAZVOJ (NBR) Gradačac, zajedno sa partnerima: Udruženjem BOSPER Tuzla, Općinom Odžak, Opštinom Modriča, Agencijom za razvoj Vukovarsko-srijemske županije-HRAST Vinkovci (Hrvatska).

Polaznici kursa su proizvođači tradicionalnih tipičnih proizvoda organizirani u okviru Klastera tipičnih tradicionalnih  proizvoda.

Cilj  kursa je obuka proizvođača tipičnih tradicionalnih proizvoda  iz područja:

 • Kooperacija i saradnja među  članicama klastera-tržišni finansijski i organizacioni aspe      
 • Pravilnik o uvjetima proizvodnje tipičnih proizvoda unutar klaste
 • Potrebni tehnički uvjeti za proizvodnju  tradicionalnih tipičnih proizvoda u okviru opg     
 • Mjere higijene i sanitacije u proizvodnji tipičnih prehrambenih proizvoda              
 • Brendiranje tradicionalnih tipičnih proizvoda                        
 • Uvjeti i procedure izvoza tipičnih proizvoda                       
 • Senzrone analize kobasicarskih proizvoda    
 • Postupak izrade   deklaracije i dodjeljivanje broja lota         
 • Postupak izrade proizvodne specifikacija     

Nakon završenog  kursa polaznici će steći znanja da  kvalitetnije participiraju u radu klastera   poboljšaju prodaju   i proizvodnju tipičnih proizvoda,

U prilogu Vam dostavljamo Program Kursa, te  smatramo da   bi Vase izvještavanje  dalo doprinos afirmaciji  znanja i očuvanaj kulturno povjesnog nasleđa iz područja proizvodnje tipičnih proizvoda.

 

Kontak osobe: prof dr Amra Odobašić, dekan  i prof dr Midhat Jašić. 

 

PROGRAM  KURSA

mozete preuzeti klikom na:

 Program__III_kursa_KVALITET,_KONTROLA_I_MONITORING_TIPIČNIH_TRADICIOALNIH_PROIZVODA_UNUTAR_KLASTERA.doc

 

Predavanja mozete takodje preuzeti ovdje:

  Enver Sarvan voditelj projekta Uvod 

1.       Dinka Huremović dipl.ecc.Predsj.Klastera  KOOPERACIJA_I_SARADNJA_MEDJU_ČLANICAMA_KLASTERA.ppt

2.       Prof dr Midhat Jašić: PRAVILNIK_O_UVJETIMA_PROIZVODNJE_TIPIČNIH_PROIZVODA_UNUTAR_KLASTERA.ppt

3.      Amina Muharemagic dipl.ecc.  direktor  BeeMed  POTREBNI_TEHNIČKI_UVJETI_ZA_PROIZVODNJU__TRADICIONALNIH__TIPIČNIH_PROIZVODA.ppt   

4.       Amela Jašić, bach.ing.  asistent: MJERE_HIGIJENE_I_SANITACIJE_U_PROIZVODNJI_TIPIČNIH_PREHRAMBENIH_PROIZVODA.ppt

5.       Goran  Raguz, expert za hotelijerstvo i brendiranje jela BRENDIRANJE_TRADICIONALNIH_TIPIČNIH_PROIZVODA.doc             

6.      Dr  sc Marizela Šabanović UVJETI_I_PROCEDURE_IZVOZA_TIPIČNIH_PROIZVODA.ppt

7.     Dr.vet. med. Muamer Mandra  SENZORNE_ANALIZE_KOBASIČARSKIH_PROIZVODA.ppt

8.     Mr sc Damir Alihodžić POSTUPAK IZRADE DEKLARACIJE I DODJELJIVANJE BROJA LOTA.doc

9.    Mr sc Damir Alihodžić POSTUPAK IZRADE PROIZVODNE SPECIFIKACIJE.doc

       10. Dodjela certifikata: Enver Sarvan, voditelj projekta

 

 

KURS  II: TIPIČNI  PROIZVODI U KLASTERU

 

Održavanje kursa  pod nazivom:  TIPIČNI  PROIZVODI U KLASTERU

Mjesto održavanja: TEHNOLOŠKI FAKULTET TUZLA  Sala  za sjednice I Kat . Organizator kursa  je Tehnološki fakultet Tuzla. Mjesto održavanja kursa je  Tehnološki fakultet Tuzla,  Sala  za sjednice I Kat; Vrijeme održavanja:  24.03.   2016.   od 0 9 30 :00 do 14:00 sati

Kurs se održava u okviru projekta: “PARTNERSTVO ZA EFEKTIVNU IMPLEMENTACIJU LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA U SJEVEROISTOČNOJ BOSNI I HERCEGOVINI“. Projekat traje 26 mjeseci, finansira Evropska unija, u okviru IPA 2011 – Podrška lokalnom ekonomskom razvoju u BiH. Projekat provodi Udruženje NEZAVISNI BIRO ZA RAZVOJ (NBR) Gradačac, zajedno sa partnerima: Udruženjem BOSPER Tuzla, Općinom Odžak, Opštinom Modriča, Agencijom za razvoj Vukovarsko-srijemske županije-HRAST Vinkovci (Hrvatska).

Polaznici kursa su proizvođači tradicionalnih tipičnih proizvoda organizirani u okviru Klastera tipičnih tradicionalnih  proizvoda.

Cilj  kursa je obuka proizvođača tipičnih tradicionalnih proizvoda  iz područja:

 • Specifičnosti prodaje tipičnih proizvoda

 • Specifičnosti upravljanja klasterom tipičnih proizvoda

 • Deklaracije  tipičnih proizvoda

 • Autohtonog ljekovitog i začinskog bilja   kao tipičnih proizvoda 

 • Poznavnja meda i ostali pčelinji proizvodi  kao tipični proizvodi  

 • Deklarisanja i označavanja tipičnih proizvoda, i

 • Praktična radionica polenološka mikroskopska analiza meda, pokazna vjezba  za pčelare 

Nakon završenog  kursa polaznici će steći znanja da  kvalitetnije participiraju u radu klastera   poboljšaju prodaju   i proizvodnju tipičnih proizvoda,

U prilogu Vam dostavljamo Program Kursa, te  smatramo da   bi Vase izvještavanje  dalo doprinos afirmaciji  znanja i očuvanaj kulturno povjesnog nasleđa iz područja proizvodnje tipičnih proizvoda.


Kontak osobe: prof dr Amra Odobašić, dekan  i prof dr Midhat Jašić. 

 

PROGRAM  KURSA

mozete preuzeti klikom na:

Program__kursa_TIPIČNI__PROIZVODI_U_KLASTERU.doc

Predavanja mozete takodje preuzeti ovdje:

 1. UVOD   Enver Sarvan, voditelj

 2. INOVATIVNI_DUH_KLASTERA_TIPIČNIH_PROIZVODA.ppt Prof dr Kadrija Hodzic

 3. SPECIFIČNOSTI_PRODAJE_U_OKVIRU_KLASTERA_TIPIČNIH_PROIZVODA.ppt    Prof dr Beriz Čivić

 4. SPECIFIČNOSTI_UPRAVLJANJA_KLASTEROM_TIPIČNIH_PROIZVODA.ppt Prof dr Adisa Delić

 5. KAKO_DO_DEKLARACIJE_TIPIČNIH_PROIZVODA_U_OKVIRU__KLASTERA.ppt Prof dr Midhat Jašić

 6. AUTOHTONO_LJEKOVITO_I_ZAČINSKO_BILJE__I_NJIHOVI_PRODUKTI__KAO_TIPIČNI_PROIZVODI.ppt Mag. phar. Emilija Spaseska Aleksovska

 7. MED_I_OSTALI_PČELINJI_PROIZVODI__KAO_TIPIČNI__PROIZVODI.ppt Prof dr Midhat Jašić

 8. DEKLARISANJE_I_OZNAČAVANJE_TIPIČNIH_PROIZVODA.ppt [Mr sc Damiir Aličić

 9. POLENOLOŠKA MIKROSKOPSKA ANALIZA MEDA, POKAZNA VJEZBA ZA PČELARE Mr sc Damiir Aličić

 10. ZATVARANJE WORKSHOPA I DODJELA CERTIFIKATA Enver Sarvan voditelj projektaObjavljeno 22 Mar 2016

ZAKONSKA REGULATIVA I KVALITET TIPČNIH TRADICIOALNIH PROIZVODA

Održavanje kursa  pod nazivom:  

ZAKONSKA REGULATIVA I KVALITET TIPČNIH TRADICIOALNIH PROIZVODA

Organizator kursa  je Tehnološki fakultet Tuzla. Mjesto održavanja kursa je  Tehnološki fakultet Tuzla,  Sala  za sjednice I Kat; Vrijeme održavanja:  18 februar  2016.   od 09 30 :00 do 14:00 sati.


Kurs se održava u okviru projekta: “Partnerstvo za efektivnu implementaciju lokalnog ekonomskog razvoja u Sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini“. Projekat, koji traje 26 mjeseci, finansira Evropska unija, u okviru IPA 2011 – Podrška lokalnom ekonomskom razvoju u BiH. Projekat provodi Udruženje NEZAVISNI BIRO ZA RAZVOJ (NBR) Gradačac, zajedno sa partnerima: Udruženjem BOSPER Tuzla, Općinom Odžak, Opštinom Modriča, Agencijom za razvoj Vukovarsko-srijemske županije-HRAST Vinkovci (Hrvatska).


Polaznici kursa su proizvođači tradicionalnih tipičnih proizvoda organizirani u okviru Klastera tipičnih tradicionalnih  proizvoda.


Cilj  kursa je obuka proizvođača tipičnih tradicionalnih proizvoda  iz područja:


 • kontrole i analize proizvoda I procesa,        

 • upravljanju kvalitetom u proizvodnji,

 • standardizacije proizvoda i

 • načinu osiguranja zdravstvene sigurnosti tipičnih tradicionalnih BiH proizvoda.  

 • Nakon završenog  kursa polaznici će steći znanja da na pravilan način      osiguraju  kvalitet  proizvodnje tipičnih proizvoda, razumiju standardizaciju  i  primjenjuju postupak osiguranja zdravstvene sigurnosti tipičnih proizvoda.

 • U prilogu Vam dostavljamo Program Kursa, te  smatramo da   bi Vase izvještavanje  dalo doprinos afirmaciji  znanja I očuvanaj kulturno povjesnog nasleđa  iz područja proizvodnje tipičnih proizvoda. Program  može se preuzeti i sa web stranice www.transferznanja.com

  Kontak osobe: prof dr Amra Odobašić, dekan  i prof dr Midhat Jašić. 


Klikom na

Program__kursa.doc

preuzimate program kursa, a prezentacije mozete preuzeti klikom na naslov

Prof dr Midhat Jašić:UPRAVLJANJE_KVALITETOM_PROIZVODNJE_TIPIČNIH_PROIZVODA.ppt

Prof dr Meho Bašić: Standardizacija_tipičnih_proizvoda_Meho_Bašić_Trening_u_TZ_18_02_2016.ppt

Objavljeno 16 Feb 2016

Obuka - Zahtjevi HACCP sistema i sigurnosti hrane

Poštovani čitaoci,

Centar za transfer znanja Tehnološkog fakulteta u Tuzli od 24. do 25.04.2015. organizuje obuku pod naslovom:

 

ZAHTJEVI HACCP SISTEMA I SIGURNOSTI HRANE

 

Centar za transfer znanja posebnu pažnju posvećuje naučnim i stručnim disciplinama iz područja sistema upravljanja kvalitetom i zdravstvene sigurnosti hrane. Zbog toga se organizuju kursevi vezani za ove discipline.

Kvalitet kurseva Centra za transfer znanja ima posebnu vrijednost koja se ogleda u:

 1. Kvalitetu, kompetencijama profesionalnosti predavača,
 2. Kvalitetu programa kurseva i
 3. Kvalitetu izdanih CERTIFIKATA zbog usklađenost kurseva sa ECTS sistemom

Za preuzimanje programa kursa sa svim značajnijim informacijama o kursu, kliknite na PODACI_O_KURSU_HACCP_ZAHTJEVI__I_SIGURNOSTI_HRANE.pdf

a za preuzimanje prijavnog obrasca kliknite na Prijavni_obrazac_za_kurs.doc

Uredno popunjeni prijavni obrazac šaljite na e-mail: ctz.tf@untz.ba ili na faks: +38735320741

Ukoliko imate dodatnih pitanja vezano za kurs možete nas kontaktirat na:
e-mail:
ramzija.cvrk@untz.ba
tel: +38735 320 865
tel: +38735 320 745
faks: +38735320741
Teh. sekretar:+387 320 740

Nadamo se Vašem učešću na kursu i Srdačno Vas pozdravljamo.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Poštovani čitaoci,

Centar za transfer znanja Tehnološkog fakulteta u Tuzli od 21. i 22. marta. 2015. organizuje obuku pod naslovom:

 

PRAVILNA PRIMJENA PESTICIDA

 

Edukacija će se sastojati od teorijskog i praktičnog dijela.  Praktični dio će se obaviti u formi radionica organizovanih po radnim tačkama. Pri tome će polaznici ovladati vještinama definiranja karence, stupnja toksičnosti pesticida i veličinama MRL-a. Praktične vježbe će demonstrirati način skladištenja i rukovanja pesticidima te mjere prevencije trovanja pesticidima. Obuka zahtjeva 100% prisutnost na obuci. Nakon završenog kursa polaznici će biti u stanju da razumiju značaj pravilnog pristupa tretmanu biljaka pesticidima, da znaju pravila primjene pesticida i zakonske odredbe koje tretiraju ovu materiju te da znaju pravila i značaj primjene ličnih zaštitnih sredstava prilikom primjene pesticida. Polaznici će također biti u stanju da znaju pravila skladištenja i čuvanja pesticida i postupke sa ostacima i ambalažom.

Kvalitet kurseva Centra za transfer znanja ima posebnu vrijednost koja se ogleda u:

·         Kvalitetu, kompetencijama profesionalnosti predavača,

·         Kvalitetu programa kurseva i

·         Kvalitetu izdanih CERTIFIKATA zbog usklađenost kurseva sa ECTS sistemom

Za preuzimanje programa kursa sa svim značajnijim informacijama o kursu, kliknite na ]PRAVILNA_PRIMJENA_PESTICIDA_U_BILJNOJ_PROIZVODNJI.pdf

a za preuzimanje prijavnog obrasca kliknite na Prijavni_obrazac_za_kurs.doc

Uredno popunjeni prijavni obrazac šaljite na e-mail: ctz.tf@untz.ba ili na faks: +38735320741

Ukoliko imate dodatnih pitanja vezano za kurs možete nas kontaktirat na:

·         e-mail: ramzija.cvrk@untz.ba

·         tel: +38735 320 865

·         tel: +38735 320 745

·         faks: +38735320741

·         Teh. sekretar:+387 320 740

Nadamo se Vašem učešću na kursu i Srdačno Vas pozdravljamo.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objavljeno 12 Feb 2015

Partnerstvom do efikasnijeg ekonomskog razvoja

Sredinom novembra 2014.godine, Udruženje NEZAVISNI BIRO ZA RAZVOJ (NBR) Gradačac je, zajedno sa ko-aplikantima Udruženjem BOSPER Tuzla, Općinom Odžak, Opštinom Modriča, Agencijom za razvoj Vukovarsko-srijemske županije-HRAST Vinkovci, započeo sa implementacijom projekta “Partnerstvo za efektivnu implementaciju lokalnog ekonomskog razvoja u Sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini”.

Za više detalja kliknite na "Opširnije".

Objavljeno 21 Dec 2014

Podnošenje prijava za Interni poziv za finansiranje
UNIVERZITET U TUZLI
BR: 01/2-6666-7/14
Tuzla, 21.11.2014. god.

PREDMET: Obavijest za podnošenje prijava za Interni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju u 2014. godini

Federalno ministarstvo nauke i obrazovanja potpisalo je sa Univerzitetom u Tuzli Ugovor o finansiranju/sufinansiranju projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, na osnovu kojeg Univerzitet u Tuzli raspisuje

INTERNI POZIV ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI NAUKE OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU U 2014. GODINI

Za više detalja kliknite na "Opširnije".
Objavljeno 24 Nov 2014

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews

Partneri

Edufood projekat

Edufood projekat

Hranom do zdravlja

Hranom do zdravlja

Centar za kvalitetu mesa Osijek

Centar za kvalitetu mesa Osijek

Nezavisni biro za razvoj

Nezavisni biro za razvoj

PZU Nalaz

Zavod za medicinsku dijagnostiku i ispitivanje
Centar za transfer znanja Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
Glavni urednik dr. sci. Midhat Jašić, redovni profesor